Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma

KATALÓG FIRIEM SLUŽIEB - Prezentácie firiem úplne zadarmo.

Pondelok 18. marca 2019   |   sviatok má Eduard   |   Kurzy - CZK: 25.746 Kč   GBP: 0.903 £   USD: 1.158 $    |   Posledné správy: Kiskova firma sa nesprávala...

Všeobecné zmluvné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu  FIRMY-SLUZBY.SK  je fyzická osoba Václava Krátká, IČ: 64178226, Drobovice 125, 286 01 Čáslav,ČR (ďalej len "Prevádzkovateľ"), ktorý poskytuje služby pre všetkých užívateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby). Služby na  FIRMY-SLUZBY.SK sú určené na súkromné aj komerčné účely.

2. Podmienkou využívania služieb na  FIRMY-SLUZBY.SK je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak užívateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.

II. Ochrana súkromia na portáli firmy-sluzby.sk

1.  Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie užívateľov FIRMY-SLUZBY.SK a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.

2. Osobné údaje, ktoré sú chránené podľa platných právnych predpisov, FIRMY-SLUZBY.SK neposkytuje tretím osobám, okrem prípadov, ak s tým užívateľ vyjadrili súhlas. Pri každom nakladaní s osobnými údajmi podnikne FIRMY-SLUZBY.SK náležité a primerané kroky na ich ochranu pred neoprávneným použitím alebo zverejnením.

III. Práva a povinnosti FIRMY-SLUZBY.SK

1. Prevádzkovateľ poskytuje služby na FIRMY-SLUZBY.SK v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na FIRMY-SLUZBY.SK.

2. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku FIRMY-SLUZBY.SK, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

IV. Práva a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto Pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na FIRMY-SLUZBY.SK ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Užívateľom služieb na FIRMY-SLUZBY.SK je zakázané:

§ používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
§ uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe
§ propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
§ propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
§ otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
§ ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav
§ propagovať detskú pornografiu;
§ otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
§ otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

3. Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na FIRMY-SLUZBY.SK a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

V. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na FIRMY-SLUZBY.SK. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke FIRMY-SLUZBY.SK. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok Prevádzkovateľ má za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.firmy-sluzby.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

3. Užívateľ a  Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania FIRMY-SLUZBY.SK a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.10.2013

 

 

 

 

Aktualizovať firmu         Aktualizovať zákazku